สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

แผนงานและโครงการที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 webportal16200001893.png แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 webportal16200001893.png แผนส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

แผนงานและโครงการที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 webportal16200001893.png แผนการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์บทบาทภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามิต 2564

แผนงานและโครงการที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 webportal16200001893.png โครงการเสริมสร้างความผาสุก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ปี 2563

 webportal16200001893.png แผนเฉพาะกิจ "แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษี"
 
webportal16200001893.png แผนบริการความเสี่ยง ฝ่ายปราบปราม ปี 2563
 webportal16200001893.png แผนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริการการจัดเก็บภาษี ปี 2563
 webportal16200001893.png แผนการป้องกันการลักลอบนำสินค้าส่งออกกลับเข้ามาในราชอาณาจักรและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิตทางทะเลอันดามันและแม่น้ำกระบุรี
 
webportal16200001893.png โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562