สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ปี 2567

 webportal16200001893.png  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ปี 2567

 แผนส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสรรพสามิตพื้น พ.ศ. 2566

 webportal16200001893.png  แผนส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสรรพสามิตพื้น พ.ศ.2566

 แผนงานและโครงการที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 webportal16200001893.png โครงการ “สรรพสามิตเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี และบริการประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนงานและโครงการที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 webportal16200001893.png แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 webportal16200001893.png แผนส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

แผนงานและโครงการที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 webportal16200001893.png แผนการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์บทบาทภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามิต 2564

แผนงานและโครงการที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 webportal16200001893.png โครงการเสริมสร้างความผาสุก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ปี 2563

 webportal16200001893.png แผนเฉพาะกิจ "แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษี"
 
webportal16200001893.png แผนบริการความเสี่ยง ฝ่ายปราบปราม ปี 2563
 webportal16200001893.png แผนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริการการจัดเก็บภาษี ปี 2563
 webportal16200001893.png แผนการป้องกันการลักลอบนำสินค้าส่งออกกลับเข้ามาในราชอาณาจักรและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิตทางทะเลอันดามันและแม่น้ำกระบุรี
 
webportal16200001893.png โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562