สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

ป้ายทำเนียบ ส 2.jpg
 

 รูปภาพ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง 

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 

 

 

อภิลักษณ์ สุขน้อย.jpg

นายอภิลักษณ์ สุขน้อย


18 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน

 
     
นายวิศิษฐ  วชิรวิรุฬห์.jpg

นายวิศิษฐ  วชิรวิรุฬห์

30 มีนาคม 2558 - 14 ธันวาม 2561

     
นายเสกสรรค์  ชัยสุทธิ์วงศ์.jpg

นายเสกสรรค์  ชัยสุทธิ์วงศ์

1 มิถุนายน 2555 - 30 มีนาคม 2558

     
นายภุชงค์  ชาญศิริวัฒน์.jpg

นายภุชงค์  ชาญศิริวัฒน์

1 เมษายน 2548 - 30 กันยายน 2554