สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การจัดการความรู้

 

bullet_blue.png

จัดการความรู้ KM แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน โครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (น้ำมันเขียว)                                     

  - เนื้อหาบรรยาย
  - แบบทดสอบก่อนฟังบรรยาย             - แบบทดสอบหลังฟังบรรยาย
   
bullet_blue.png

จัดการความรู้ KM การตรวจสอบบุหรี่ของโรงงานยาสูบเบื้องต้น

bullet_blue.png  จัดการความรู้ KM แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน เรื่อง การควบคุมการจ่ายน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร
   - เนื้อหาบรรยาย
   - VDO การวัดสาร Marker
   - อุปกรณ์ตรวจสอบหรัสอิเล็กทอรนิกส์ และ ระบบตรวจสอบควบคุม และรายงานน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร
   - แบบทดสอบก่อนฟังบรรยาย                  - แบบทดสอบหลังฟังบรรยาย
   - รายชื่้อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ของหน่วยงาน KM 
    
bullet_blue.png

การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง องค์ความรู้ อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสรรพสามิตในการปราบปรามผู้กระทำผิดภายใต้บทบัญญัติกฎหมาย 

bullet_blue.png

การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง สภาพปัญหาในส่วนของการปราบปราม "การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลาง" 

 

- เอกสารแนบบ 1

 

- เอกสารแนบ 2

bullet_blue.png

การจัดการความรู้ เรื่อง ราคาน้ำมันไทย...จ่ายอะไรบ้างใน 1 ลิตร

bullet_blue.png

การความรู้ในองค์กร KM การจัดการความรู้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

bullet_blue.png

การความรู้ในองค์กร KM ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการประชุมและนำเสนอผลงาน (Conference & Presentation)

bullet_blue.png

การความรู้ในองค์กร KM การควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

bullet_blue.png

ATM เออรัก เออเร่อ ยักยอก

bullet_blue.png

กฎหมายควบคุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19

bullet_blue.png

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน

bullet_blue.png

ค่านายหน้า

bullet_blue.png

หลักเกณฑ์ ขอรับบริจาคเงิน ไม่ให้ผิดกฎหมาย

bullet_blue.png

อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสรรพสามิตในการปราบปรามผู้กระทำความผิดภายใต้บทบัญญัติกฎหมาย