สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เกี่ยวกับสำนักงาน

 

      หน้าที่ความรับผิดชอบ
           สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง เป็นหน่วยราชการสังกัดกรมสรรพสามิตมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้
ในการจัดเก็บภาษี   และดำเนินการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต   โดยอาศัย
อำนาจตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
      หน้าที่ความรับผิดชอบ
·    ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาในด้านงานธุรการ 
    งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึก ข้อมูลต่างๆ งานบริหารงาน บุคคล และงานพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่    
·     การจัดเตรียมการประชุม การประสานงาน การติดต่อกับสำนักงานสรรพสามิตภาค หน่วยงาน
     และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
·     การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดทำงบประมาณของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และ
     พื้นที่สาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบ  และที่กรมได้รับมอบอำนาจให้ ปฏิบัติในกรณีต่างๆ 
·     การตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์
·     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบรายงาน สถิติ ปริมาณงานต่างๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ
     สนับสนุน เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติ  งานของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  และสำนักงานสรรพสามิต
     พื้นที่สาขาพร้อมทั้งการประเมินผลงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
·     การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์ของภาค พร้อมทั้งการติดตามแผน
     เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษี  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
·      การดำเนินการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติ
·      ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     หน้าที่ความรับผิดชอบ
·      ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทุกประเภท ภาษี อบจ. และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
·      การประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม การยกเว้น และการขอคืนภาษี
·      ประสานงานด้านข้อมูลกับภาค เพื่อประโยชน์ต่องานด้านตรวจสอบภาษีของภาค
·      ควบคุม ตรวจสอบ และตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม/โรงงานที่อยู่ในความควบคุม
·      กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านการจัดเก็บภาษีแก่สำนักงานสรรพสามิต
     พื้นที่สาขา
·      การจัดทำรายงาน งบเดือน และสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
·     ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการอนุญาต และการขออนุมัติในกรณีต่าง ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ
     และที่กรมได้มอบอำนาจ ให้ปฏิบัติการพิจารณาการออกใบอนุญาต พร้อมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
     ใบอนุญาตต่างๆ และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
·     พิจารณาตรวจสอบการขอจดทะเบียนสรรพสามิต การจัดทำข้อมูลสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้อง
·      ควบคุมการเบิกจ่ายและจำหน่ายแสตมป์สรรพสามิต
·      กำกับ ดูแล และควบคุมการผลิตและจำหน่ายใบยาสูบและยาสูบทุกประเภทตามที่กำหนดในกฎหมาย
     และระเบียบการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในความควบคุม
·     ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความสนับสนุนด้านใบอนุญาตและทะเบียนสรรพสามิตแก่สำนักงานสรรพสามิต
     พื้นที่สาขา
·     ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 
       หน้าที่ความรับผิดชอบ
·     วางแผนการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและดำเนินการปราบปราม
     ยาเสพติดตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ใน เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
·     สืบสวน วางแผนจับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติ
·     ออกตรวจร้านค้า โรงอุตสาหกรรม โรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้
     ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายข้อบังคับและสัญญาของทางราชการ
·     ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันหรือลดการกระทำผิดตามกฎหมาย
     สรรพสามิต
·     กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามแก่สำนักงาน
     สรรพสามิตพื้นที่สาขา
·     ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
       หน้าที่ความรับผิดชอบ
·     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงานคดีในทางแพ่งตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การเปรียบเทียบ
     ปรับผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติใน
     กรณีต่างๆ
·     การตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี พร้อมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจในงานคดี
     และเปรียบเทียบปรับแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
·     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแต่การตรวจรับ การเก็บรักษา
     การทำลาย และการขายทอดตลาด
·     การจัดทำรายงานสถิติข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
·     ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย