1.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 สัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ครั้งที่ 1 /2563
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
Excise Games 2020 รวมพลคนสรรพสามิต  2563
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. นางวีร์ธารินทร์ สุนทรนนท์ สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดงานเกษตร และของดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล