การจัดการให้ความรู้บุคลากร ระหว่างหน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรมการเฝ้าระวังภัยคุกคามตามแนวชายแดน 

เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต และคำแนะนำเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวเขา หมู่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาษีสรรพสามิต