สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 สัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ครั้งที่ 1 /2563

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 สัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ 7 ครั้งที่ 1/2563 โดยจัดโครงการ “สรรพสามิตสัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม” ตามนโยบายกระทรวงการคลัง และกรมสรรพสามิต โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และสรรพสามิตพื้นที่ หัวหน้าฝ่ายจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด จำนวน 9 พื้นที่ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ผลการปราบปราม ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ได้มีการบรรยายความเป็นมาเป็นไปของชุมชมท่องเที่ยวสุ่มปลายักษ์ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ร่วมกันอุดหนุน ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่องเที่ยวสุ่มปลายักษ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนการใช้จ่าย การบริโภค เป็นการกระจายรายได้ ทำให้เกิดการสร้างงานในชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ สุ่มปลายักษ์ ชุมชนบ้านต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
 

  • 2.jpg
  • 3..jpg