01.jpg
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Web.jpg
สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

55501WEB.jpg
การจัดการให้ความรู้บุคลากร ระหว่างหน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรมการเฝ้าระวังภัยคุกคามตามแนวชายแดน 
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล