55501WEB.jpg
การจัดการให้ความรู้บุคลากร ระหว่างหน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรมการเฝ้าระวังภัยคุกคามตามแนวชายแดน 
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

jpg.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่และภาษีสรรพสามิตแก่ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนโดยทั่วไปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

web.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่และภาษีสรรพสามิตแก่ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนโดยทั่วไปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

web.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรในองค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด (ESG) ( Environment Social และ Govermance )
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล