ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  

งบทดลองประจำเดือน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ประเภทรถยนต์)

ประกาศเจตนารมณ์  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

ประกาศเจตนารมณ์

ประกาศ เจตนารมณ์ กรมสรรพสามิต

ประกาศเจตนารมณ์  วันที่ 11 เมษายน 2560

สถานบริการประเภทไนท์คลับและดิสโก้เธค

การตรวจบุหรี่ซิกาแรตปลอม.