ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 2562