WEBB.png
เรื่อง การประกาศยกย่องชุมชน 


ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

WEB.jpg
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายณธัชพงศ์ เผ่าผาง สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

web.jpg
นายณธัชพงศ์ เผ่าผาง สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

web.jpg
วันที่ 17 ม.ค. 2566 นายณธัชพงศ์ เผ่าผาง สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล