Web.jpg
นายณธัชพงศ์  เผ่าผาง สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

WEB.jpg
นายณธัชพงศ์ เผ่าผาง สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

WEB.jpg
นายณธัชพงศ์ เผ่าผาง สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

WEB.jpg
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล