สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ โดยคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน
กฎกระทรวงสุรา หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุรา   สุราแช่

วันที่ 20 เมษายน 2566 คณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้กับประชาชนที่สนใจประกอบอุตสาหกรรมสินค้าประเภทสุรา ณ โรงน้ำปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 1. กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565

 2. ขั้นตอนการขอผลิตสุรา

 3.หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุรา

 4. การนำเสนอ สุรา