ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
ประกาศประกาศรมณ์.jpg
ประกาศเจตนารมณ์    นโยบายการไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ขายทอดตลาด66_page-0001.jpg
จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถยนต์ 1 คัน โดยวิธีการขายทอดตลาด
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

น้ำหมัก1.jpg
โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรระหว่างหน่วยงาน   
                    การทำน้ำหมักยาสูบไล่ศัครูพืช 
                 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

โครงการสรรพสามิตสัญจร2.jpg
โครงการสรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2  
 : ผู้บันทึกข้อมูล