ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/เเหล่งเรียนรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่ปราจีนบุรี
  

ปัญหาถามตอบ

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน

มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รวมข่าวสรรพสามิต พ.ศ. 2564

การประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน

แผนบริหารความความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตของกรมสรรพสามิต

บรรยายสินค้าเครื่องดื่ม KM

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด

ประมวลกฎหมายสรรพสามิต

รายงานผลตามแผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขาเมืองปราจีนบุรี

รายงานผลตามแผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ

พรบ.ความรับผิดในทางละเมิด ดาวโหลด