เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

      สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี

     ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 

 

ส.ปัทมา.JPG 

 

นายรัฐวุฒิ.jpg 

                                                                      

                             

           นางสาวปัทมา ศรีสุข              

  

 

 

 

 

          นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร             

 

          

 

        

        ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน   

 

   

 

 

 

        เม.ย. 2560 -  ต.ค. 2562

 

 

 

 
 ส.มาลินี.jpg  

            นางมาลินี  บุญสม               

         ธ.ค. 2559 - เม.ย  2560

 
  

 

 
ส.สุรชัย.jpg              นายสุรชัย โตพานิช         เม.ย. 2557 - ธ.ค. 2559

 

 

ส.ชาญณรงค์.jpg

            นายชาญณรงค์ กมลศิริ

         เม.ย. 2554 - ธ.ค. 2556