การทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วิเคราะห์swot.jpg