แบบจำลองรายได้ภาษีสรรพสามิต

- ข้อมูลการบริโภคสินค้าสรรพสามิตต่อครัวเรือน (Consumption-expenditure)