ประชาชน/ผู้เสียภาษี
  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การดำเนินงาน หรือการประเมินผลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562