ประชาชน/ผู้เสียภาษี
  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562