สำนักแผนภาษีได้ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การดำเนินงาน หรือการประเมินผลของหน่วยงาน โดยการจัดประชุมเพื่อการจัดทำประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการบริหารการจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง กรมสรรพสามิต หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ประกอบด้วย กรมศุลกากร กรมควบคุมมลพิษ สมอ. สศอ. บีโอไอ สวทช. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย และผู้ประกอบอุตสาหกรรมยานยนต์ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๕0 คน จัดประชุมจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

 

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น ๕ กรมสรรพสามิต

 01.jpg02.jpg

05.jpg06.jpg

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น ๕ กรมสรรพสามิต

08.jpg

09.jpg

11.jpg

12.jpg

ทั้งนี้ สำนักแผนภาษีได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น โดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นมีความพึงพอใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการบริหารการจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว คิดเป็น ๘๕.๘๐ %