ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ภารกิจด้านยุทธศาสตร์/รายได้/นโยบายภาษี
  

ผลการดำเนินงาน

 

การติดตามและประเมินผล

การบริหารความเสี่ยง

ถ่ายทอดตัวชี้วัด

แผนงานและโครงการ

แผนยุทธศาสตร์

การจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม

การเปิดโอกาสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดเก็บภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม