ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ภารกิจด้านยุทธศาสตร์/รายได้/นโยบายภาษี
  

การจัดเก็บภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน

 

ถ่ายทอดตัวชี้วัด

งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม

แผนงานและโครงการ

แผนยุทธศาสตร์

PMQA

การบริหารความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผล

การจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม