ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ภารกิจด้านยุทธศาสตร์/รายได้/นโยบายภาษี
  

ผลการดำเนินงาน

 

แผนยุทธศาสตร์

การจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม

รายงานวิเคราะห์อุตสาหกรรม

การจัดเก็บภาษีเพื่อพลังงาน

การจัดเก็บภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม

ถ่ายทอดตัวชี้วัด

แผนงานและโครงการ

การติดตามและประเมินผล

การบริหารความเสี่ยง