ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ภารกิจด้านยุทธศาสตร์/รายได้/นโยบายภาษี
  

การบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินงาน

 

การติดตามและประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

แผนงานและโครงการ

การจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม

การเปิดโอกาสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดเก็บภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม