แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพื่อรองรับการเปิดประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน