แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)