ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)