ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2562 (สินค้ารถจักรยานยนต์)

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 (สินค้ารถยนต์)