หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติราชการฯ

 

ปี พ.ศ. 2566 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พื้นที่ 

 

 

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ