ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาค 60 - กันยายน 61)

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 11 เดือน (ตุลาค 60 - สิงหาคม 61)

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 10 เดือน (ตุลาค 60 - กรกฎาคม 61)

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 60 - มิถุนายน 61)

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 60 - พฤษภาคม 61)
ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 60 - เมษายน 61)
ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 60 - มีนาคม61)
ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 60 - กุมภาพันธ์ 61)
ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 60 - มกราคม 61)
ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 60 - ธันวาคม 60)
ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/สำนักงานเลขานุการกรม และสำนักงานสรรพสามิตภาค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558