ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 4 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนมกราคม) 

 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 3 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม) 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 2 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน) 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/สำนักงานเลขานุการกรม และสำนักงานสรรพสามิตภาค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558