ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนกันยายน) 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 11 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนสิงหาคม)   

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนกรกฎาคม)

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนมิถุนายน)

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 8 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนพฤษภาภาคม)  

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 7 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนเมษายน) 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม) 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 5 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์) 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 4 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนมกราคม)  

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 3 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม) 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 2 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน) 

 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/สำนักงานเลขานุการกรม และสำนักงานสรรพสามิตภาค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558