ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมสัมมนา
  
แบบสำรวจการรับรู้ทิศทางองค์กร.jpg
แบบสำรวจการรับรู้ทิศทางองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1542183763159.jpg
เอกสารประกอบการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

swot62.JPG
แบบสำรวจเพื่อทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

รูปทิศทาง61.jpg
แบบสำรวจเรื่องทิศทางองค์กรและการวางแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561
 : ผู้บันทึกข้อมูล