ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม
  
swot64.PNG
แบบสำรวจการทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายและภายนอก (SWOT Analysis) แบบ Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Pic Factor64.PNG
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน เพื่อประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ Online
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน .PNG
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

สไลด์1.JPG
แบบสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และการนำไปปฏิบัติ เรื่องทิศทางองค์กรและการวางแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 : ผู้บันทึกข้อมูล