ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม
  
สไลด์1.JPG
แบบสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และการนำไปปฏิบัติ เรื่องทิศทางองค์กรและการวางแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

รวมกิจกรรม.jpg
กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

SWOT Online 63.jpg
แบบสำรวจการทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายและภายนอก (SWOT Analysis) แบบ Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

04 310562.jpg
นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาในหัวข้อ "โอกาสการลงทุนอุตสาหกรรม EV" ในงานสัมมนา "EV...ยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก"
 : ผู้บันทึกข้อมูล