ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม
  
การวิเคราะห์ปัจจัย.jpg
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

วิเคราะห์swot.jpg
การทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ท่านป้อม ยุทธ5ปี.jpeg
การประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2568)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

31414.jpg
แบบสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และการนำไปปฏิบัติเรื่องทิศทางองศ์กรและการวางแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  : ผู้บันทึกข้อมูล