กิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM)

หัวข้อเรื่อง "ทิศทางการจัดเก็บภาษีคาร์บอน"

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนักแผนภาษี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ผ่าน Application Zoom ในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการจัดเก็บภาษีคาร์บอน” 

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดเก็บภาษีคาร์บอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานดำเนินการซักถาม

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางในการจัดเก็บภาษีคาร์บอนในประเทศไทย ต่อไป


  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg