ประกาศเจตนารมณ์

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกรมสรรพสามิต สังกัดกระทรวงการคลัง ขอประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนของหน่วยงาน ไม่รับของขวัญ

และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งในปัจจุบันและอนาคตพร้อมยืนหยัดต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (Anti - Corruption) เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนต่อไป


  • 5656.jpg5454.jpg