การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นความความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม CSR  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักแผนภาษี
ในวันที่ 3 - 4 กันยายน 2565  ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เขาน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักแผนภาษี ได้ดำเนินการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นความความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการภายใต้กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เขาน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 - 4 กันยายน 2565 ซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งบุคลากรภายในสำนักแผนภาษี และบุคลากรภายนอกในการเข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยดี ทำให้บุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและดูแลสิ่งแวดล้อม เสริมความเข้าใจสถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งหวังว่าในการจัดโครงการครั้งนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานได้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป


3031.jpg

 • 3032.jpg
 • 3033.jpg
 • 3034.jpg
 • 3035.jpg
 • 3036.jpg
 • 3037.jpg
 • 3038.jpg
 • 3039.jpg
 • 3040.jpg
 • 3041.jpg
 • 3042.jpg
 • 3043.jpg
 • 3044.jpg
 • 3045.jpg
 • 3046.jpg
 • 3047.jpg