การจัดการความรู้ของหน่วยงาน เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต

 

คลิก Town Hall  "Strategic Plan 2023"

 

8585.jpg

 

     (วีดีโอการประชุมพบปะผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต)