เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"