ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภารกิจด้านรายได้ > ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต (เบื้องต้น)
  

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ตั้งแต่ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 (เบื้องต้น)