ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภารกิจด้านรายได้ > ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต (เบื้องต้น)
  

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 (เบื้องต้น)