เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  
   
 

ติดต่อเรา

สำนักแผนภาษี ตั้งอยู่ที่ กรมสรรพสามิต ชั้น 4

เลขที่ 1488 ถนน นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร    10300

 
   
 

            หน่วยงาน

ชื่อ-สกุล

                    หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน

สายตรง

โทรสาร

 ผู้อำนวยการสำนัก

 เจ้าหน้าที่หน้าห้อง

 นายณัฐกร  อุเทนสุต

 นางสาวสิริกานต์  ศรีรอด

 นางสาวรุ่งนภา  ชุดนอก

54111

54112

54113

0 2668 6604

0 2668 6604

 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี 

 เจ้าหน้าที่หน้าห้อง

 นายบัญชร  ส่งสัมพันธ์

 นายประภาส  วรรณเวช

 

54131

54132

 

 

 ฝ่ายอำนวยการ
 หัวหน้าฝ่าย


 นางสาวพรพรรณ ชีววุฒิพงศ์

54121
541224-4

 0 2241 4764

0 2241 4764

 ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี  ผู้อำนวยการส่วน

 

  นางสาวรัชฏา  วานิชกร

 

54137
54133-654133   

 

 

 ส่วนแผนภาษีผู้อำนวยการส่วน


 นายคำนวณ รอดขำ

54141
54142-5

 0 2241 0778

0 2241 0778

 ส่วนสร้างและพัฒนา แบบจำลอง ผู้อำนวยการส่วน


 นายจรัสพงษ์  สมานบุตร


54171

 

 

 ส่วนวางแผนและพัฒนา
 คุณภาพการบริหารงาน
 ผู้อำนวยการส่วน นายสมบัติ เกริกชัยวัน

54161
54162-6

 

 

 ส่วนติดตามและประเมินผล
 ผู้อำนวยการส่วน


 นายพีระชัย เวชชาภินันท์

54151
54152-6

 

 

 
  

E-mail : tax_pb@excise.go.th

 

 

หรือส่งข้อความแสดงความคิดเห็นตามแบบฟอร์มนี้
(Please submit your complaint to us through the online form below.)

เรื่อง/ประเด็น
(Topic/Issue)
  
ชื่อ
(Name)
  
นามสกุล
(Last Name)
  
ที่อยู่
(Address)
  
เบอร์โทรศัพท์
(Contact Number)
  
E-mail
  
  
รายละเอียด
(Detail)