เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

     สำนักแผนภาษี ตั้งอยู่ที่  กรมสรรพสามิต ชั้น 3

   เลขที่ 1488 ถนน นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี

          เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 

สำนักแผนภาษี

หน่วยงาน

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ภายใน

สายตรง

โทรสาร

ผู้อำนวยการสำนัก

นายณัฐกร อุเทนสุต

54111

0 2668 6604

0 2668 6604

เจ้าหน้าที่หน้าห้อง

 

54112-3

 

 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี

นางสาวรัชฎา วานิชกร

54131

 

 

เจ้าหน้าที่หน้าห้อง

 

54132

 

 

ฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวพรพรรณ ชีววุฒิพงศ์

54121

0 2241 4764

0 2241 4764

54122-4

ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี

ผู้อำนวยการส่วน

นางสาวประภาพริษฐ์ ช่ำชอง

54137

0 2241 3218

0 2241 3218

54133-6

54138-9

ส่วนพัฒนาแผนภาษี

ผู้อำนวยการส่วน

นายภูดิศ จันทร์ขาว

54146

0 2241 0778

0 2241 0778

54141-5

ส่วนวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน

ผู้อำนวยการส่วน

นายสมบัติ เกริกชัยวัน

54161

0 2241 7518

0 2241 7518

54162-9

ส่วนติดตามและประเมินผล

ผู้อำนวยการส่วน

นายดุลยพล จูฑะพล

54151

0 2244 8540

0 2244 8540

54152-9

ส่วนนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผู้อำนวยการส่วน

นายวรรณวัฒน์ กรุณานนท์

54171

 

 

54172-9

E-mail

Tax_pb@excise.go.th

 map.jpg