เกี่ยวกับสำนักงาน > เกี่ยวกับสำนักงาน
  
 

 

การถ่ายทอดตัวชี้วัด

PMQA

แผนงานและโครงการ

สัมนาเชิงปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย

การบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินงาน และการประเมินผล

ภารกิจด้านยุทธศาสตร์

ภารกิจด้านรายได้

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก