CDF_PLANNING_ACT_NEWS สำนักแผนภาษี
  
  • การสำรวจการรับรู้ทิศทางองค์กร
  • สำนักแผนภาษี
  • ค่านิยม
  • ประกาศเจตนารมณ์
        ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
sa123.png
ประชาสัมพันธ์ ระบบจัดการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ Applition ที่ใช้บน Smart Phone : ผู้บันทึกข้อมูล 

การวิเคราะห์ปัจจัย.jpg
 : ผู้บันทึกข้อมูล