• การสำรวจการรับรู้ทิศทางองค์กร
  • สำนักแผนภาษี
  • ค่านิยม
  • ประกาศเจตนารมณ์
        ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
การวิเคราะห์ปัจจัย.jpg
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

วิเคราะห์swot.jpg
 : ผู้บันทึกข้อมูล