สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวเสาวณี สุขจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 11.55 น. ที่ผ่านมา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

เข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.45 น. ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

โครงการ “คบจ.ภูเก็ต สัญจร สอน เสริม สร้าง SMEs”

โครงการ “คบจ.ภูเก็ต สัญจร สอน เสริม สร้าง SMEs” เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “คบจ.ภูเก็ต สัญจร สอน เสริม สร้าง SMEs” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ ช่วยเหลือสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน บริการทางการเงิน สิทธิประโยชน์ภาษี การประกันภัย พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ให้กับผู้นำชุมชน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

“คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” (Together We Share)

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. ณ วัดกิตติสังฆาราม อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” (Together We Share) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมสังคมเกื้อกูล ยกชั้น (กินห่อ) ร่วมกัน และเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบบูรณาการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสมานฉันท์ การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวเดียวกัน แลกเปลี่ยนแนวคิด หาแนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคงของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานจัดกิจกรรม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สินค้า OTOP (ผลิตภัณฑ์ส้มแขก)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต จัดทำโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ส้มแขก โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบางหวานพัฒนา เพื่อสนับสนุนนโยบายการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ช่วงเวลา 08.00 น. – 10.30 น. นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 120 ปี สมเด็จย่า หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต | Phuket Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต | Phuket Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment