สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ตส่งมอบแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต โดยนายวศิน สีตลารมณ์ สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้นำแอลกอฮอล์แปลงสภาพไปมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ตมอบแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต

สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ตส่งมอบแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ได้มอบแอลกอฮอล์แปลงสภาพให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เรื่อง การคืนเงินประกันสัญญา

ตามที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต ตาม พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ประเภท เครื่องขายเครื่องดื่ม เครื่องหอมและเครื่องสำอาง ...

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว