• ยกเลิกสำเนาเอกสาร
  • ราคาขายปลีกแนะนำ
  • พ.ร.บ. 2560
  • แจ้งเบาะแส
  • คู่มือประชาชน
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • ประกาศเจตนารมณ์
 

  
ข่าวประชาสัมพันธ์.jpg
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เรื่อง การคืนเงินประกันสัญญา
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ข่าวประชาสัมพันธ์.jpg
ประการกรมสรรพสามิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ข่าวประชาสัมพันธ์.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ข่าวประชาสัมพันธ์.jpg
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 : ผู้บันทึกข้อมูล