สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

กิจกรรมเนื่องในวันตล้ายวันพระบรมราชสมภพ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายวศิน สีตลารมณ์ สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสพรรสามิตพื้นที่ภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

กิจกรรมวันแม่12สิงหาคม2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต นำโดยนายวศิน สีตลารมณ์ สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรตืเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ดังนี้

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

ตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ได้มาตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ตส่งมอบแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต โดยนายวศิน สีตลารมณ์ สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้นำแอลกอฮอล์แปลงสภาพไปมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ตมอบแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต

สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ตส่งมอบแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ได้มอบแอลกอฮอล์แปลงสภาพให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต | Phuket Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต | Phuket Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่