สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นำโดยนายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

“คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” (Together We Share)

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” (Together We Share) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รูปแบบบูรณาการ ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมสังคมเกื้อกูล ยกชั้น (กินห่อ) ร่วมกันในการเสริมสร้างสมานฉันท์เกิดภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมของส่วนราชการอย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 11.45 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

โครงการ “สร้างจิตสำนึกทำความดีด้วยภาษีสรรพสามิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต จัดกิจกรรมตามโครงการ “สร้างจิตสำนึกทำความดีด้วยภาษีสรรพสามิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม โรงเรียนถลางพระนางสร้าง มีบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 327 คน ได้ให้ความรู้ ในบทบาทหน้าที่ และร่วมกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ โดยแจกถุงเท้าจำนวน 309 คู่ แมส จำนวน 309 แพ็ค เสื้อจำนวน 99 ตัว และทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นำโดยนายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เวลา 07.30 น. และทำพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เวลา 09.09 น. ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

เข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.45 น. ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

โครงการ “คบจ.ภูเก็ต สัญจร สอน เสริม สร้าง SMEs”

โครงการ “คบจ.ภูเก็ต สัญจร สอน เสริม สร้าง SMEs” เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “คบจ.ภูเก็ต สัญจร สอน เสริม สร้าง SMEs” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ ช่วยเหลือสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน บริการทางการเงิน สิทธิประโยชน์ภาษี การประกันภัย พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ให้กับผู้นำชุมชน

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต | Phuket Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต | Phuket Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment