สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ช่วงเวลา 08.00 น. – 10.30 น. นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 120 ปี สมเด็จย่า หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดมงคลนิมิต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ช่วงเวลา 08.00 น. - 10.00 น. นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราช ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงการคลัง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมต้อนรับ นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะตรวจราชการ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน ท้องที่จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต วันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง (ชั้น 3) เลขที่ 23 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 www.youtube.com/watch?v=zvGvxrgewhs

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารทะเล : “หรอย ริม เล” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารทะเล “หรอย ริม เล” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (ปลายแหลมสะพานหิน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

“คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” (Togethet We Share)

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” (Togethet We Share) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ช่วงเวลา 10.00-13.00 น. ต้อนรับหน่วยงานราชการภายนอกและภายใน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ร่วมขับเคลื่อนภารกิจรูปแบบบูรณาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟังและสนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนงานตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสืบสานวัฒนธรรม สังคม เกื้อกูล ยกชั้น (กินห่อ) ร่วมกัน เกิดภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ อย่างเต็มรูปแบบ

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต | Phuket Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต | Phuket Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment