คู่มือประชาชน ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

 1. การขออนุญาตยื่นแบบรายการภาษีรวมฯ (มาตรา 53 วรรคสาม)
 2. การขออนุญาตทำบัญชีประจำวัน  งบเดือน โดยใช้เครื่องจักรฯ (มาตรา112)
 3. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (มาตรา 65)
 4. การขอใบอนุญาตทำสุรา  แห่ง พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 โรงงานสุรากลั่นนอกจากสุรากลั่นชุมชน
 5. การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดเบียร์ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต
 6. การขออนุญาตตั้งสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น (มาตรา 9)
 7. การขอนุญาตสร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น (มาตรา 9)
 8. การขออนุญาตจำหน่ายใบยาแห้งให้แก่ผู้อื่นฯ (มาตรา 11)
 9. การขออนุญาตตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา (มาตรา 12)
 10. การขออนุญาตสร้างโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา (มาตรา 12)
 11. การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธ์ุเบอร์เล่ย์ (มาตรา 25)
 12. การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธ์ุเวอร์ยิเนีย กรณีผู้บ่มอิสระซื้อใบยาแห้ง (มาตรา 25)
 13. การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธ์ุเวอร์ยิเนียและเตอร์กิซ (มาตรา 25)
 14. การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธ์ุเวอร์ยิเนียเพื่อส่งออก (มาตรา 25)
 15. การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  กรณีสถานที่ตึ้งสถานีบ่มใบยาฯ (มาตรา 30)