แจ้งเตือนผู้ประกอบการในเขตโซนนิ่ง

แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการขายสุราในเขตโซนนิ่ง (ใกล้เคียงกับสถานศึกษา)

ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตขายสุรา และมาต่อใบอนุญาตก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เพื่อป้องกันการหมดอายุ และไม่สามารถต่อใบอนุญาตขายสุราได้อีกต่อไป

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 076-212281 ต่อ 21 หรือที่

เฟสบุ๊ค Excise Phuket(สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต)