คู่มือประชาชนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

          1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

          2. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

          3.พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509

          4. พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486

หัวข้อย่อย