สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นำโดยนายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

“คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” (Together We Share)

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” (Together We Share) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รูปแบบบูรณาการ ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมสังคมเกื้อกูล ยกชั้น (กินห่อ) ร่วมกันในการเสริมสร้างสมานฉันท์เกิดภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมของส่วนราชการอย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 11.45 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการ “สร้างจิตสำนึกทำความดีด้วยภาษีสรรพสามิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต จัดกิจกรรมตามโครงการ “สร้างจิตสำนึกทำความดีด้วยภาษีสรรพสามิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม โรงเรียนถลางพระนางสร้าง มีบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 327 คน ได้ให้ความรู้ ในบทบาทหน้าที่ และร่วมกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ โดยแจกถุงเท้าจำนวน 309 คู่ แมส จำนวน 309 แพ็ค เสื้อจำนวน 99 ตัว และทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นำโดยนายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เวลา 07.30 น. และทำพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เวลา 09.09 น. ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

เข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.45 น. ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการ “คบจ.ภูเก็ต สัญจร สอน เสริม สร้าง SMEs”

โครงการ “คบจ.ภูเก็ต สัญจร สอน เสริม สร้าง SMEs” เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “คบจ.ภูเก็ต สัญจร สอน เสริม สร้าง SMEs” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ ช่วยเหลือสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน บริการทางการเงิน สิทธิประโยชน์ภาษี การประกันภัย พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ให้กับผู้นำชุมชน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

“คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” (Together We Share)

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. ณ วัดกิตติสังฆาราม อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” (Together We Share) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมสังคมเกื้อกูล ยกชั้น (กินห่อ) ร่วมกัน และเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบบูรณาการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสมานฉันท์ การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวเดียวกัน แลกเปลี่ยนแนวคิด หาแนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคงของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานจัดกิจกรรม

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สินค้า OTOP (ผลิตภัณฑ์ส้มแขก)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต จัดทำโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ส้มแขก โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบางหวานพัฒนา เพื่อสนับสนุนนโยบายการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565