สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ถนนกำนัน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566