สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข (Togethet We Share)

“คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” (Togethet We Share)

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” (Togethet We Share) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ช่วงเวลา 10.00-13.00 น. ต้อนรับหน่วยงานราชการภายนอกและภายใน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ร่วมขับเคลื่อนภารกิจรูปแบบบูรณาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟังและสนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนงานตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสืบสานวัฒนธรรม สังคม เกื้อกูล ยกชั้น (กินห่อ) ร่วมกัน เกิดภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ อย่างเต็มรูปแบบ นางพิกุล ถิ่นธารา ได้นำเสนอและแนะนำโครงการ พัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ตในด้านต่าง ๆ เช่น องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ด้านการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ พร้อมนำเสนอในรูปแบบ VTR กิจกรรม และผลการดำเนินงานของหน่วยงานในภาพรวม ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และประชาสัมพันธ์ความเป็นอัตลักษณ์ของกรมสรรพสามิต ในหัวข้อ โปร่งใส่ ซื่อสัตย์ มีมาตรฐาน ตามรูปภาพและ VTR คลิก หรือรรับชมได้ทาง www.youtube.com/watch?v=FVyMhbpFeAE