สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตรวจเยี่ยมอ๊ามต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมตรวจเยี่ยมอ๊ามต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 29 กันยายน 2565 นำโดยนายเฉลิมพล วิมลโสภา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต นำสิ่งของอุปโภค บริโภค บริจาคพร้อมตรวจเยี่ยมอ๊ามต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เนื่องในเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2565 และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต