สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงการคลัง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมต้อนรับ นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ ตรวจราชการ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน ท้องที่จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต วันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง (ชั้น 3)เลขที่ 23 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 สามารถรับชม VTR นำเสนอได้ทาง www.youtube.com/watch?v=zvGvxrgewhs