สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “คบจ.ภูเก็ต สัญจร สอน เสริม สร้าง SMEs”

โครงการ “คบจ.ภูเก็ต สัญจร สอน เสริม สร้าง SMEs”

เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “คบจ.ภูเก็ต สัญจร สอน เสริม สร้าง SMEs”

- ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมไนยาง โรงแรม Nap Patong ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

- ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 2 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

- ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม CC hall โรงแรม Splash Beach Resort ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ ช่วยเหลือสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน บริการทางการเงิน สิทธิประโยชน์ภาษี การประกันภัย พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ให้กับผู้นำชุมชน เพื่อบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชนชน ในโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้ และคลินิกให้คำปรึกษา โดยวิทยากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประธานชมรมธนาคาร และผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ โดยมีผู้ประกอบการและผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการ