สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phuket Area Excise Office ข่าวรับสมัครงาน


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phuket Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการทดสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phuket Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phuket Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคคุณสมบัติอื่น (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phuket Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phuket Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ