สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เอกสารเผยแพร่

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตผ่านธนาคารกรุงไทย icon-1289754_96.png

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต icon-1289754_96.png

คู่มือสำหรับประชาชน  ฉบับภาษาไทย icon-1289754_96.png ฉบับภาษาอังกฤษ icon-1289754_96.png

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ icon-1289754_96.png

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 icon-1289754_96.png