สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนงานโครงการ

  - โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  icon-1289754_96.png

  - โครงการ "จิตอาสาทำความดีเพื่อความสะอาดหน้าหาด และเกาะภูเก็ตกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต"  

(กิจกกรมหลักความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ) icon-1289754_96.png

  - ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  icon-1289754_96.png