สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนงานโครงการ

 

  - โครงการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน ประจำปี 2567

      *      โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5ส.)

 

  - การดำเนินกิจกรรม Excise ESG ประจำปี 2566

       * ผลการดำเนินการกิจกรรม Excise ESG ประจำเดือน กันยายน 2566

       * ผลการดำเนินการกิจกรรม Excise ESG ประจำเดือน สิงหาคม  2566

       * ผลการดำเนินการกิจกรรม Excise ESG ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

     - โครงการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

     (โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อความยั่งยืน เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด ESG") icon-1289754_96.png

  - โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  icon-1289754_96.png

  - โครงการ "จิตอาสาทำความดีเพื่อความสะอาดหน้าหาด และเกาะภูเก็ตกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต"  

(กิจกกรมหลักความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ) icon-1289754_96.png

  - ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  icon-1289754_96.png