สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เกี่ยวกับสำนักงาน

 

อำนาจหน้าที่ / ภารกิจ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

ฝ่ายอำนวยการ|ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี|ฝ่ายปราบปราม|ฝ่ายกฎหมาย 

 

 

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต    

     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เป็นหน่วยราชการสังกัดกรมสรรพสามิต มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีและดำเนินการป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

 

 

 

 

webportal16200001893.png ฝ่ายอำนวยการ

     หน้าที่ความรับผิดชอบ
 •     * ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ งานบริหารงานบุคคล และงานพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ ในกรณีต่าง ๆ
 •    * การจัดเตรียมการประชุม การประสานงาน การติดต่อกับสำนักงานสรรพสามิตภาค หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •    * การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดทำงบประมาณของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่รับผิดชอบและที่กรมได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ
 •    * การตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์
 •    * ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบรายงาน สถิติ ปริมาณงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ สนับสนุน เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พร้อมทั้งการประเมินผลงานต่าง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
 •    * การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์ของภาค พร้อมทั้งการติดตามแผน เพื่อให้ประชาชน ผู้เสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
 •    * การดำเนินการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กลับด้านบน

  

 

webportal16200001893.pngฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

    หน้าที่ความรับผิดชอบ
 •    * ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทุกประเภท  และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
 •    * การประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม การยกเว้น และการขอคืนภาษี
 •    * ประสานงานด้านข้อมูลกับภาค เพื่อประโยชน์ต่องานด้านตรวจสอบภาษีของภาค
 •    * ควบคุม ตรวจสอบ และตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม/โรงงานที่อยู่ในความควบคุม
 •    * การจัดทำรายงาน งบเดือน และสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
 •    * ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการอนุญาต และการขออนุมัติในกรณีต่าง ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจ ให้ปฏิบัติ การพิจารณาการออกใบอนุญาต พร้อมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
 •    * พิจารณาตรวจสอบการขอจดทะเบียนสรรพสามิต การจัดทำข้อมูลสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้อง
 •    * ควบคุมการเบิกจ่ายและจำหน่ายแสตมป์สรรพสามิต
 •    * การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในความควบคุมของกรมสรรพสามิต
 •    * ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    
กลับด้านบน

 

webportal16200001893.pngฝ่ายปราบปราม

    หน้าที่ความรับผิดชอบ
 •    * วางแผนการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและดำเนินการปราบปรามยาเสพติดตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 •    * สืบสวน วางแผนจับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติ
 •    * ออกตรวจร้านค้า โรงอุตสาหกรรม โรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับและสัญญาของทางราชการ
 •    * ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันหรือลดการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต
 •    * ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลับด้านบน

 

 

webportal16200001893.png  ฝ่ายกฎหมาย

    หน้าที่ความรับผิดชอบ
 •    * ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงานคดีในทางแพ่งตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ
 •    * ปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแต่การตรวจรับ การเก็บรักษา การทำลาย และการขายทอดตลาด
 •    * การจัดทำรายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •    * ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลับด้านบน