สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department พื้นที่รับผิดชอบ

ข้อมูลจังหวัด.jpg

 

 พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดภูเก็ต


 

แผนที่ภูเก็ต-แบ่งเขตอำเภอ.jpg